คุณครู.คอม
.

Online: 17 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013 เข้าชมแล้ว: 11742


     มีพราหมณ์คนหนึ่ง ชื่อจูเฬกสาฎก อยู่ในเมืองสาวัตถี เขามีผ้าสำหรับนุ่งคนละผืนกับนางพราหมณี แต่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียว ใช้ด้วยกันสองคน วันหนึ่งเขาประสงค์จะฟังธรรม พระศาสดา จึงให้นางพราหมณีไปตอนกลางวัน ส่วนกลางคืนตนเองจึงไปเฝ้าพระศาสดา พอฟังธรรมไปได้หน่อยหนึ่ง ก็เกิดปีติซาบซ่านทั่วสรรพางค์กาย ปรารถนาจะถวายผ้าห่มแด่พระศาสดา แต่ว่าเกิดความตระหนี่คิดเสียดายขึ้นมา เพราะเมื่อถวายผ้าห่มไปเสียแล้ว ไม่ทราบว่าจะเอาที่ไหนห่ม จนกระทั่งล่วงไปถึงปัจฉิมยามเขาจึงสามารถถวายผ้านั้น โดยชนะมัจเฉรจิตได้ (จิตคิดตระหนี่) เขาถือผ้าสาฎกนั้นเข้าไปวางแทบพระบาทยุคลของพระศาสนา ได้เปล่งเสียงดังขึ้น 3 ครั้งว่า "ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าชนะแล้ว"

     ขณะนั้นพระเจ้าเสนทิโกศลกำลังฟังธรรมอยู่ ได้สดับเสียงนั้นจึงให้พวกราชบุรุษไปถาม พอได้ทราบความนั้น รู้สึกเลื่อมใสจึงให้พระราชทานผ้าสาฎกคู่หนึ่ง แต่พราหมณ์ได้นำผ้าสาฎกนั้นถวายพระศาสดา พระราชาได้รับสั่งให้พระราชทานเขาอีก จนถึง 8 คู่ แต่เขาก็ได้ถวายแด่พระศาสดาทั้งหมด ต่อมาพระราชาได้รับสั่งพระราชทานแก่เขาอีก จนถึง 16 คู่ แต่เขาก็ได้ถวายแด่พระศาสดาทั้งหมด ต่อมาพระราชาได้รับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก 32 คู่แก่เขา แต่พราหมณ์ถือเอาเพียงสองคู่เท่านั้น เพื่อตนและเพื่อภรรยา แล้วถวายผ้าสาฎกทั้งหมดแด่พระศาสดา พระราชาเห็นเช่นนั้นก็ให้ราชบุรุษไปนำเอาผ้ากัมพล 2 ผืนซึ่งอยู่ภายในวัง มาพระราชทานแก่เขา เขาได้ขึงผ้ากัมพลผืนหนึ่งเป็นเพดานในที่บรรทมของพระศาสดาและไว้ที่หอฉันผืนหนึ่ง
 
     ตกเย็น พระราชาเสด็จมาสำนักพระศาสดา ทอดพระเนตรเห็นผ้ากัมพลนั้น ได้ทูลถามพระศาสดา ได้ทรงทราบว่าพราหมณ์เอกสาฎกเป็นผู้ถวาย จึงสั่งพระราชทานช้าง 4 ม้า 4 กหาปณะ 4000 กหาปณะ 4000 สตรี 4 คน ทาสี 4 คน บรุษ 4 คน บ้านส่วยอีก 4 ตำบลแก่เขา

     พวกภิกษุได้สนทนากันในโรงธรรมว่า "แหม กรรมของหราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎกน่าอัศจรรย์ ชั่วครู่เดียวเท่านั้น เขาได้รับพระราชทานของถึง 4 อย่าง เขาทำกรรมงามไว้ในที่อันเป็นเนื้อนาบุญในบัดนี้นั่นแล ได้ให้ผลในวันนนี้ทีเดียว "

     พระศาสดาเสด็จมาถึง ได้ตรัสถาม เมื่อทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ถ้าจูเฬกสาฎกสามารถถวายแก่เราในปฐมยามได้ เขาจักได้สรรพวัตถุ อย่างละ 16 ถ้าสามารถถวายในมัชฌิมยามก็จักได้สรรพวัตถุอยย่างละ 8 แต่นี่เขาถวายในปัจฉิมยาม จึงได้อย่างละ 4 เท่านั้น ความจริงกรรมดีที่คนทำไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเลื่อมใสเสีย ควรทำในทันทีนั่นเอง ด้วยว่า กุศลที่บุคคลทำช้า เมื่อให้สมบัติก็ให้ช้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงควรทำกรรมดีในเวลาที่เกิดความคิดขึ้นนั่นแหละ" แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

     "บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี พึงห้ามจิตเสียจากความชั่ว เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ ใจจะยินดีในความชั่ว"

ปล.จากผู้รวบรวม .  1.ศรัทธาที่เกิดปิติอยากให้(ทาน)    2.ขณะให้(ทาน)ยังปิติ  3.ให้(ทาน)ผ่านไปแล้ว ยังปิติ (ไม่เสียดาย)  .... ครบองค์ดังนี้ได้บุญแน่นอน
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
»บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
06-09-2021
»อำนาจบุญบวช สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เดินจงกรม
14-02-2021
»ชาติหน้ามีจริงไหม
26-01-2021
»บัญชีบุญ-บัญชีบาป
24-01-2021
»ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมา เราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้น
26-01-2021
»คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า "พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย" ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
24-01-2021
»มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
»ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
»อันตรธาน 5
28-02-2018
»มาฆบูชา
28-02-2018
»การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
»กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
»นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
»นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
»คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
»เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
»ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
»เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
»เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
»แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
»สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
»"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
»ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014
»มหาสุทัสสนสูตร : ข้อเตือนใจคนโลภ
29-07-2014
»อานาปานสติ
09-04-2014
»บัว 4 เหล่า
16-01-2018
»คติ และคติภพ คืออะไรและต่างกันอย่างไร
13-12-2014
»พระเกศา_พระโลหิต'_พระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ
13-12-2014
»สวรรค์ 6 ชั้น
19-01-2021
»พระคาถาธารณปริตร
02-10-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาธรรม
17-07-2013
»วันมาฆบูชา
11-02-2014
»พุทธชยันตี
10-01-2013
»พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»ช้างปาเลไลยก์
17-01-2013
»พระกุมารกัสสปะ
05-01-2013
»นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตา กลับชาติมาเกิด
05-01-2013
»นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
03-04-2016
»นางสิริมา หญิงโสเภณีผู้บรรลุโสดาบัน
05-01-2013
»เอาเงินใส่บาตรพระบาปไหม ที่นี่มีคำตอบ
03-04-2016
»โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ชาวพุทธควรชมอย่างยิ่ง
05-01-2013
»ไฟล์เสียงวิธีนั่งสมาธิตอนที่1-5 โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013
»พระไตรปิฏก ตอนที่ 1(เข้าใจง่าย)
04-01-2013
»พระบรมครู คู่มือครู
16-01-2018
»อนุบุพพิกถา
04-01-2013
»ตักบาตรเทโวโรหนะ
04-01-2013
»คุณหมอผู้สนใจธรรมะ "ธรรมะคือลมหายใจ"
04-01-2013
»พระเจ้าพิมพิสาร
04-01-2013
»พระอานนท์
04-01-2013
»พระมหาโมคคัลลานะ
04-01-2013
»เรื่องเทวดา
04-01-2013
»ถือศีล ห้า ได้กุศลมากกว่าสร้างวิหารทาน จริงหรือ
04-01-2013
»เงื่อนไขการทำบุญให้ทาน
04-01-2013
»การทำบุญด้วยศรัทธา
04-01-2013
»บุญจากการอนุโมทนา
04-01-2013
»พระฉันนนะผู้ว่ายากสอนยาก
04-01-2013
»นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า
04-01-2013
»เกิดใหม่กลัวบาป อุทาหรณ์ การทำบาป
04-01-2013
»พระภัททากัจจานาเถรี
04-01-2013
»นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013
»เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาล ย่อมประสบทุกข์
04-01-2013
»เมื่อพญานาคอยากเป็นมนุษย์
04-01-2013
»เหตุใดเทวดาจุติ(ตาย)แล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
04-01-2013
»ผลของกรรม
04-01-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม