พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551
ผู้ศึกษา : ปรัชญา ไชยโย
หน่วยงาน : โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ปีที่พิมพ์ : 2552

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551 2.) เพื่อศึกษา ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัว-ราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551 3.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551 4.) เพื่อเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ก่อน-หลังการดำเนินงาน ของครูและนักเรียน 5.) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551ของนักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย ครู จำนวน 7 คน นักเรียน 44 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 45 คน รวม 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scales)
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2551 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูและนักเรียน ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา ใช้การทดสอบค่าที (t-test) สำหรับระดับชั้นเรียนที่ต่างกัน ใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) หากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Fisher’s LSD procedure

ผลการศึกษาพบว่า
ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก ผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
1. ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ครูและนักเรียน โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน ก่อนดำเนินกิจกรรม และหลังดำเนินกิจกรรม ปรากฏว่า คุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน หลังเข้าร่วมกิจกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน ส่วนใหญ่มีการพัฒนาที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ปรัชญา ไชยโย ส่งเมล์ถึง ปรัชญา   ไชยโย  (118.172.200.*) [ วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2552 เวลา 08:48 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]