พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรม

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เล่นตามมุมของเด็กปฐมวัย
ชื่อผู้ศึกษา : นางนวลละออง ชมเมือง
ปีที่ศึกษา : 2552
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมเล่นตามมุมของเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กชายเด็กหญิง อายุ 4-5 ปี ที่กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกมา 2552 โรงเรียนบ้านหนองกาด อำเภอขุขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียน
มีเด็กจำนวน 18 คน ดำเนินการทดลองเป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 40 นาที
การออกแบบการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว ดำเนินการทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group, Pretest-Posttest design
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเล่นตามมุมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการแยกประเภทและการเปรียบเทียบ และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการก่อนและหลังเรียน เครื่องมือเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน มีค่าความสอดคล้อง (IOC) มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปทุกรายการ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนการวิจัยด้วยตนเองตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 ถึงเดือนมกราคม 2553 และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ t-test
ผลการศึกษาพบว่า
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่นตามมุม มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในทักษะด้านการแยกประเภท การเปรียบเทียบ สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเล่นตามมุม มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ในทุกทักษะสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

นางนวลละออง ชมเมือง ส่งเมล์ถึง นางนวลละออง  ชมเมือง (119.31.121.*) [ วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 23:32 น. ]

ผลงานดีมากนำไปใช้กับนักเรียนได้
โดยคุณ ทวี ส่งเมล์ถึง ทวี (119.31.121.*) [ วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 23:55 น. ] ผลงานวิชาการที่>

นำไปพัฒนานักเรียนได้ควรลงแผนการสอนด้วยจะดีมาก
โดยคุณ น้อย ส่งเมล์ถึง น้อย (110.49.122.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 09:22 น. ] ผลงานวิชาการที่>

ผลงานดีมากควรนำเสนอแผนการสอนและรายงาน 5 บทด้วยค่ะ
โดยคุณ พิมพา ส่งเมล์ถึง พิมพา (110.49.122.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 09:29 น. ] ผลงานวิชาการที่>

ผลงานดีมาก
โดยคุณ เกตุ ส่งเมล์ถึง เกตุ (125.26.73.*) [ วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2553 เวลา 17:41 น. ] ผลงานวิชาการที่>

ผลงานดีครับ ทำให้ผมนำไปใช้ในการปรับปรุงการสอนที่โรงเรียนได้ด้วย
โดยคุณ แจ๊ค ส่งเมล์ถึง แจ๊ค (119.42.95.*) [ วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2553 เวลา 23:56 น. ] ผลงานวิชาการที่>


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]