พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน นายสุธนณ์ เชี่ยวชล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จังหวัดหนองบัวลำภู เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง และศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป มีค่าความเที่ยงตรง ตั้งแต่ 4.20 ถึง 4.80แผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรง ตั้งแต่ 4.20 ถึง 4.80 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความยากตั้งแต่ 0.60 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.63 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.86 และมี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test (Dependent Samples)
ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 85.62/83.58 มีคะแนนคิดเป็น ร้อยละ 85.62/83.58 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7068 ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.68
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากนายสุธนณ์ เชียวชล ส่งเมล์ถึง นายสุธนณ์  เชียวชล (125.26.166.*) [ วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:26 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]