พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)
ชื่อผู้วิจัย นายเยื้อน ชูจันทร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)
ชื่อผู้เขียน เยื้อน ชูจันทร์
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์)
ปีที่ศึกษา 2552

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียน ศึกษาความพึงพอใจ และเปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) ใน 4 ด้าน คือ การจัดทำทะเบียนประวัติ ด้านการปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน ด้านการจัดบริการต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมนักเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) จำนวน 98 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 340 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัย พบว่า
1. แนวทางการในการพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) จังหวัดตรัง สู่การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานสถานศึกษา ประกอบไปด้วยโครงการ ดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการจัดทำทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย
1.1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
1.2 ด้านการปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน ประกอบด้วย
1.2.1 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
1.2.2 โครงการคนดีของสังคม
1.2.3 โครงการคุณธรรมนำสู่ผู้เรียน
1.3 ด้านการจัดบริการต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.3.1 โครงการบริหารระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
1.3.2 โครงการพัฒนางานแนะแนว
1.3.3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย
1.4.1 โครงการสภานักเรียน
1.4.2 โครงการศิลปะ ดนตรี กีฬาพัฒนาผู้เรียน
2. ความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) โดยรวมและทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจาก ด้านการจัดทำทะเบียนประวัติ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน ด้านการบริการต่าง ๆ ตามลำดับ
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษากับผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(สังขวิทย์) พบว่า บุคลากรทางการศึกษากับผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p > .05) ยกเว้นด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05)
นายเยื้อน ชูจันทร์ ส่งเมล์ถึง นายเยื้อน  ชูจันทร์ (118.173.129.*) [ วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 04:18 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]