พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ สาระการเร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษาการใช้เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ผู้ศึกษา นางรุ่งทิพย์ ร่องพืช
ปีที่ศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

รายงานผลการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมาย
ที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดห้วยหม้าย (หมายประชากร) อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับเป็นแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.60/87.00 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระ
การเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 53.53 สูงกว่าเกณฑ์ 50% ที่ตั้งไว้
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

นางรุ่งทิพย์ ร่องพืช ส่งเมล์ถึง นางรุ่งทิพย์   ร่องพืช (118.172.226.*) [ วันพุธ ที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 15:03 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]