พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ
ของโรงเรียนเทศบาล๒ วัดปราสาททอง
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ผู้ประเมิน : นายอำนวยศิลป์ นาคประสงค์
ปีการศึกษา : 2554

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดปราสาททอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม(Context) ของโครงการ ประเมินปัจจัย(Input) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการ(Process) และประเมินผลผลิตของโครงการ(Product) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 361 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 3 คน ครูผู้สอน 48 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 301 คนและผู้เกี่ยวข้องโครงการ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสอบถาม สัมภาษณ์ และบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และการวิเคราะห์ความเรียงจากแบบสัมภาษณ์

ผลการประเมินพบว่า
1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.40, S.D. = 0.60 ) ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความต้องการ ความจำเป็นและความคาดหวัง ความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนนักเรียนประเมินด้านสภาพแวดล้อมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.71)
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.30, S.D. = 0.28 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า ความพร้อมของบุคลากร ความพร้อมของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และความพร้อมของงบประมาณ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ส่วนนักเรียนประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า นักเรียนมีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์สำหรับฝึกกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจโครงการเพียงพอ และให้ความสนใจโครงการเป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.49, S.D. = 0.20 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การประเมินผลและการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการวางแผนและการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก สำหรับนักเรียนประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35 , S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ
4. ด้านผลผลิตของโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ประเมินด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า พัฒนาการของนักเรียนและความก้าวหน้าของโครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42 ,S.D. = 0.43 ) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า นักเรียนให้การเคารพและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในระดับมากที่สุด และนักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีและพอใช้
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
ทุกหน่วยงานและชุมชนควรเข้ามามีบทบาท โดยให้การสนับสนุนโครงการด้าน งบประมาณ สื่อวัสดุและอุปกรณ์ มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และบูรณาการโครงการเข้ากับการเรียนการสอน มีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามคุณลักษณะทั้ง 11 ประการ ควรดำเนินการโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม

นายอำนวยศิลป์ นาคประสงค์ ส่งเมล์ถึง นายอำนวยศิลป์    นาคประสงค์ (125.26.70.*) [ วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2556 เวลา 10:28 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]