พื้นที่นำเสนอผลงานทางวิชาการข่าวกิจกรรม
พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษา/วิจัยการเรียนการสอน เท่านั้น
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
หากมีรายการแบบอื่น ลบทันที ห้ามโฆษณาเด็ดขาด
รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อผู้รายงาน นางศรีไพ ประเสริฐสิน
หน่วยงาน โรงเรียนนาจานศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปีการศึกษา 2555
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจุดประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนนาจานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินแบบฝึกเสริมทักษะของผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.67/76.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ผู้รายงานกำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภายหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5749 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเรียนการสอนโดยใช้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 57.49
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งภาพรวมและรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับระดับมาก (X ̅ = 3.90, S.D. = 1.13)

ศรีไพ ประเสริฐสิน ส่งเมล์ถึง ศรีไพ  ประเสริฐสิน (182.93.164.*) [ วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:49 น. ]


ขอเชิญให้ข้อเสนอแนะ
รายละเอียด
โดย
E-mail
ใส่ code 4 ตัวอักษรลงในช่องนี้
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]