พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1051 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0574 การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองบางไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี สุภาลักษณ์ ศิริโท [4 ก.ย. 2553] 465 0
0573 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวศิริวรรณ แก้วฟอง [3 ก.ย. 2553] 365 0
0572 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี วิชาการพยาบาลสำหรับนักเร.. นายอนุชาต บัวพรวน [3 ก.ย. 2553] 261 0
0571 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี วิชาการพยาบาลสำหรับ.. นายอนุชาต บัวพรวน [3 ก.ย. 2553] 254 0
0570 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค นายอาคม นาส่งเสริม [2 ก.ย. 2553] 270 0
0569 การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาวอลเลย์บอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายอาคม นาส่งเสริม [2 ก.ย. 2553] 511 1 [1 ก.พ. 2554]
0568 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ เรื่อง บายศรีอีสาน นางจุฬาลักษณ์ ด่านเก่า [28 ส.ค. 2553] 407 1 [12 เม.ย. 2556]
0567 การสร้างเกมการศึกษาประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะการจำแนกรูปทรงเรขาคณิตสำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 1 นางสาวพรรัตน์ มนต์ประสิทธิ์ [26 ส.ค. 2553] 349 1 [12 มี.ค. 2556]
0566 บทเรียนสำเร็จรูป ชุดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร นายศมภูมิ ภูมิวิสัย [25 ส.ค. 2553] 304 0
0565 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน อรอุมา คำแสน [24 ส.ค. 2553] 410 0
0564 ผลการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การปั้นจากวัสดุธรรมชาติหลากหลายชนิด นางอนุตา ธนวัฒนายิ่งยง [21 ส.ค. 2553] 264 0
0563 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค นายครรชิต ผลจันทร์ [19 ส.ค. 2553] 375 0
0562 การประเมินโครงการศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน นายสุวัฒน์ พูลพันธ์ [18 ส.ค. 2553] 319 2 [19 ส.ค. 2553]
0561 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทศนิยม นางรัชนีย์เล็กอรินทร์ [16 ส.ค. 2553] 546 0
0560 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การ นางสาวจิตตานันท์ บุญศาสตร์ [14 ส.ค. 2553] 471 0
0559 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ นายสมชาติ ไวคำ [12 ส.ค. 2553] 462 0
0558 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ พรรณี จันทร์ห้างหว้า [12 ส.ค. 2553] 467 0
0557 การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนสู่ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี [12 ส.ค. 2553] 404 0
0556 ผลของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคSTADที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ นางถิรวรรณ กองชาวนา [7 ส.ค. 2553] 368 0
0555 รายงานการใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ด้วย พร้อมพร รัตถิวัลย์ [6 ส.ค. 2553] 260 0
0554 รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.3 นางวิภา ธรรมมิกะกุล ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง [6 ส.ค. 2553] 608 0
0553 การรายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบ นางมณฑา กองแก้ว ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง [6 ส.ค. 2553] 479 0
0552 การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์จากภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางจิราวรรณ ศิริสมบัติ ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง [6 ส.ค. 2553] 377 0
0551 รายงานการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานความมีนำใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศิริจิต ถาวรกูล [4 ส.ค. 2553] 263 0
0550 รายงานการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียน นายวิรศักดิ์ บุตรประเสริฐ [4 ส.ค. 2553] 420 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/43 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304