พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1118 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0641 รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง งานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางกนกอร ชายกลาง [16 พ.ย. 2553] 1481 11 [2 ธ.ค. 2553]
0640 รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม นางรดาณัฐ เลขนอก [16 พ.ย. 2553] 526 0
0639 แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ นางธนะเพ็ญ แหมา [15 พ.ย. 2553] 403 3 [15 พ.ย. 2553]
0638 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ประนอม [15 พ.ย. 2553] 413 0
0637 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาทัศนศิลป์ 1 ศ21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวอิงอร ชัยเพชร [15 พ.ย. 2553] 388 0
0636 รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ นายสมบุญ มูลณี [14 พ.ย. 2553] 663 0
0635 เอกสารประกอบการเรียน ชุดเสื้อผ้าสวยด้วยมือเรา นางกันยารัตน์ บัตรมาก ครูโรงเรียนรัตนชมภู [14 พ.ย. 2553] 598 1 [-]
0634 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10ประการ นางวิลาวัลย์ เขื่อนแก้ว [14 พ.ย. 2553] 827 0
0633 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม เพื่อเปรียบเทียบผล นายพฤฒพงศ์ สุวรรณรักษา ครูชำนาญการ โรงเรียนระโนด [14 พ.ย. 2553] 406 0
0632 รายงานผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสม นางรดาณัฐ เลขนอก [14 พ.ย. 2553] 392 0
0631 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" นางเย็นจิต เชาวลิต [9 พ.ย. 2553] 500 0
0630 ผลการใช้ชุดสื่อประสม “หนูน้อยพลเมืองดี” เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม นางสุเพชร มั่นจรรยา [9 พ.ย. 2553] 373 0
0629 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จันทนา วงษ์คำ [9 พ.ย. 2553] 477 0
0628 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก [8 พ.ย. 2553] 348 0
0627 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก [8 พ.ย. 2553] 351 0
0626 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ ชุด สุขภาพดี สาระที่ 4 หน่วยที่ 3 เรื่อง สุขภา นางจันทร์เพ็ญ พิชัย [4 พ.ย. 2553] 450 0
0625 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางปราณี อันทปัญญา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญ [3 พ.ย. 2553] 395 0
0624 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ท้องถิ่นของเราจังหวัดปราจีนบุรี นายใกล้รุ่ง แย้มโอษฐ [3 พ.ย. 2553] 484 0
0623 ผลของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญฯ นางปริษา ทองช่างเหล็ก [2 พ.ย. 2553] 523 0
0622 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุดนิทานอีสปร้อยกรอง นางวราภรณ์ อินทร์สา [1 พ.ย. 2553] 422 1 [22 พ.ย. 2553]
0621 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา นางอนุรัตน์ อำพรวิชัย [1 พ.ย. 2553] 553 1 [9 ธ.ค. 2553]
0620 บทคัดย่อ แบบการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นป เพลินพิศ ชูสวัสดิ์ [28 ต.ค. 2553] 402 1 [30 ต.ค. 2553]
0619 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ประฌมเพียร โพธิ์นา [27 ต.ค. 2553] 488 0
0618 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มสาระ เดช เชยบาล [27 ต.ค. 2553] 496 0
0617 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและ นางพิชญา โชติช่วง [25 ต.ค. 2553] 561 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/45 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น