พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1170 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0693 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ นายชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ [21 ธ.ค. 2553] 525 0
0692 นำเสนอผลงานทางวิชาการ ของครูพัฒนา เจียมสกุล พัฒนา เจียมสกุล [18 ธ.ค. 2553] 534 0
0691 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ วิชาภาษาอังกฤษ คุณครูกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ โรงเรียนบางขันวิทยา [17 ธ.ค. 2553] 738 0
0690 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ผู้วิจัย ศุภณัฐ วิริยะพานิช. [15 ธ.ค. 2553] 607 0
0689 การใช้บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ นายสฤษดิ์ มโนรัตน์ [13 ธ.ค. 2553] 528 0
0688 การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นายวิสิทธิ์ สุขยานุดิษฐ์ [13 ธ.ค. 2553] 592 0
0687 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกอุย สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)สำหรับนักเรียนชั้นประถ นางผ่องศรี สาระถี [12 ธ.ค. 2553] 627 0
0686 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางพัชรี กันทะวงค์ นางพัชรี กันทะวงค์ [12 ธ.ค. 2553] 506 0
0685 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางพรฟ้า ดุรงคเวโรจน์ [11 ธ.ค. 2553] 666 1 [17 ธ.ค. 2553]
0684 เผยแพร่ผลงานเรื่องการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 485 0
0683 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 614 1 [13 ธ.ค. 2553]
0682 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ ครูจนัญญา เสมอใจ [11 ธ.ค. 2553] 483 0
0681 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือ นางขนิษฐา นิระภาพ [10 ธ.ค. 2553] 453 0
0680 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนเต็ม นายพฤฒพงศ์ สุวรรณรักษา [9 ธ.ค. 2553] 543 0
0679 รายงานการใช้เอกสารประกอบ การสอน เรื่อง กีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระ สัมฤทธิ์ พรหมมาลี [8 ธ.ค. 2553] 661 0
0678 ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ปาริชาติ โกวิทยางกูร [8 ธ.ค. 2553] 456 1 [8 ธ.ค. 2553]
0677 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน นายยงค์ สุขัง [7 ธ.ค. 2553] 444 0
0676 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นป.4 เรื่องการวัด การชั่ง การตวง อำพร นันทะเสน [7 ธ.ค. 2553] 685 0
0675 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ รื่องการวัด การชั่ง การตวง นางอำพร นันทะเสน [7 ธ.ค. 2553] 563 0
0674 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ นายมงคล ขาวงาม [5 ธ.ค. 2553] 549 0
0673 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [5 ธ.ค. 2553] 454 0
0672 รายงานการใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง รักษ์โลก รักชีวิต รักษ์สิ่ นางจินดาภรณ์ พวงเพชร [4 ธ.ค. 2553] 710 1 [6 ธ.ค. 2553]
0671 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถม นางทิฆัมพร สุทธิสาร [4 ธ.ค. 2553] 476 0
0670 รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น นางรดาณัฐ เลขนอก [4 ธ.ค. 2553] 411 0
0669 การจัดกิจกรรมศิลปะแบบสื่อผสมโดยใช้สื่อวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก นางรดาณัฐ เลขนอก [4 ธ.ค. 2553] 509 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/47 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น