พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1108 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0631 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน" นางเย็นจิต เชาวลิต [9 พ.ย. 2553] 472 0
0630 ผลการใช้ชุดสื่อประสม “หนูน้อยพลเมืองดี” เรื่อง พลเมืองดีน่าชื่นชม นางสุเพชร มั่นจรรยา [9 พ.ย. 2553] 349 0
0629 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จันทนา วงษ์คำ [9 พ.ย. 2553] 452 0
0628 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก [8 พ.ย. 2553] 323 0
0627 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย นางลัดดา คำปุก [8 พ.ย. 2553] 326 0
0626 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมการเรียนรู้ ชุด สุขภาพดี สาระที่ 4 หน่วยที่ 3 เรื่อง สุขภา นางจันทร์เพ็ญ พิชัย [4 พ.ย. 2553] 422 0
0625 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นางปราณี อันทปัญญา ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญ [3 พ.ย. 2553] 368 0
0624 รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ท้องถิ่นของเราจังหวัดปราจีนบุรี นายใกล้รุ่ง แย้มโอษฐ [3 พ.ย. 2553] 460 0
0623 ผลของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาที่มีต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญฯ นางปริษา ทองช่างเหล็ก [2 พ.ย. 2553] 496 0
0622 รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เสริมคุณธรรมจริยธรรม ชุดนิทานอีสปร้อยกรอง นางวราภรณ์ อินทร์สา [1 พ.ย. 2553] 396 1 [22 พ.ย. 2553]
0621 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา นางอนุรัตน์ อำพรวิชัย [1 พ.ย. 2553] 526 1 [9 ธ.ค. 2553]
0620 บทคัดย่อ แบบการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชั้นป เพลินพิศ ชูสวัสดิ์ [28 ต.ค. 2553] 378 1 [30 ต.ค. 2553]
0619 รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ประฌมเพียร โพธิ์นา [27 ต.ค. 2553] 460 0
0618 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปชุดประวัติศาสตร์ชาติไทย กลุ่มสาระ เดช เชยบาล [27 ต.ค. 2553] 469 0
0617 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพและ นางพิชญา โชติช่วง [25 ต.ค. 2553] 532 0
0616 รายงานการใช้ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ นายเผ่าพันธ์ ยาวิลาศ [24 ต.ค. 2553] 494 0
0615 รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ powerpoint 2003 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ [22 ต.ค. 2553] 566 0
0614 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนางสิริวรรณ ปัญญามัง นางสิริวรรณ ปัญญามัง [19 ต.ค. 2553] 441 0
0613 รายงานการสร้างและการใช้ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะการกระโดดเชือก นายรสชงค์ วิทรมานันท์ [18 ต.ค. 2553] 334 1 [19 ต.ค. 2553]
0612 การสร้างและการใช้ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะการกระโดดเชือก นายรสชงค์ วิทรมานันท์ [18 ต.ค. 2553] 324 0
0611 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิภาคที่สำคัญของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและว ประมวล มาศขาว [17 ต.ค. 2553] 435 0
0610 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม อุบล คงสุวรรณ. [14 ต.ค. 2553] 346 0
0609 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบโครงงาน กลุ่ม กอท.เรื่องการแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ชั้น ม.4 งามพิศ ศรีเฉลา [14 ต.ค. 2553] 401 0
0608 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิภาคที่สำคัญของโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและว นายประมวล มาศขาว [14 ต.ค. 2553] 369 0
0607 รายงานการใช้ชุดหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอ นายสรวิศ ทัศนะวรพจน์ [14 ต.ค. 2553] 584 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/45 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304