พื้นที่ นี้ใช้สำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการของคุณครูทั่วประเทศ
หากท่านเจ้าของผลงานต้องการเสนอบทที่ 1-3 เป็นวิทยาทาน กรุณาติดต่อ kunkroo@gmail.com
เพื่อนำขึ้นให้ดาวน์โหลด และควรลบชื่อนามสกุล และที่อยู่ออกก่อน ไม่ควรนำบทที่ 4-5 ให้ดาวน์โหลด ครับ
ห้ามโฆษณาเด็ดขาด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสม

[ Home | กลับหน้าหลัก | นำเสนอผลงานทางวิชาการใหม่ ] [ ลบผลงาน ลบข้อเสนอแนะ ]
จํานวนผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะทั้งหมด 1075 ผลงานทางวิชาการ ค้นหาผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะ
ผลงานทางวิชาการที่ หัวข้อ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ [วันที่] มีผู้อ่าน มีผู้ตอบ [วันที่ตอบ]
0598 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องการดำรงชีวิตของพืช ;วิทยาศาสตร์ป.4 นายอมรศักดิ์ บัวโฮม [5 ต.ค. 2553] 582 1 [-]
0597 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง “Travel Aroud UdonThani ” รัชชุดา รัศมีธรรม [4 ต.ค. 2553] 390 0
0596 บทเรียนสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 นางบุษกร พิมพา [2 ต.ค. 2553] 552 0
0595 รายงานผลการใช้สื่อภาพและคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อใช้ นางธนิตา ดีมี [1 ต.ค. 2553] 293 0
0594 รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที นางสมถวิล จูด้วง [30 ก.ย. 2553] 429 0
0593 แบบฝึกทักษะความรู้ทางหลักภาษา เรื่องคำในภาษาไทย นางสาวรัตนาภรณ์ ซึมเมฆ [29 ก.ย. 2553] 342 0
0592 รายงานผลการใช้สื่อภาพและคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อใช้พัฒนาความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหา สำห นางธนิตา ดีมี [29 ก.ย. 2553] 403 0
0591 รายงานผลการวิจัย การพัฒนาวิชาชีพครู เรื่องจรรยาบรรณของวิชาชีพ นางปริชญา หนูพรหม [28 ก.ย. 2553] 601 1 [-]
0590 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ นางอุบล เมืองแวง [27 ก.ย. 2553] 390 0
0589 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การประกอบอาหารจากกล้วย นางนุศรา ลุนราช [27 ก.ย. 2553] 422 0
0588 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านบ่อ โดยใช้นวัตกรรม นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อ [25 ก.ย. 2553] 317 0
0587 เอกสารประกอบการเรียน เรื่องตัวเรา นางกาญจนา วงษ์หาบุศย์ [23 ก.ย. 2553] 425 0
0586 แบบฝึกทักษะ สระพาเพลิน ชั้น ป.1 นางเอมอร หมื่นทอง [22 ก.ย. 2553] 390 0
0585 การพัฒนาเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ นางนพวรรณ แก้วแหวน โรงเรียนประตูชัย [22 ก.ย. 2553] 402 0
0584 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กของโรงเรียนบ้านบ่อ โดยใช้นวัตกรรมโรงเรียน:ชุมชนแห่งการ นายชุมพร กาวีเปิ๊บ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อ [19 ก.ย. 2553] 387 0
0583 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Travel Around UdonThani รัชชุดา รัศมีธรรม [10 ก.ย. 2553] 316 0
0582 การพัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ นางกฤษณา มูลมาตย์ [6 ก.ย. 2553] 322 0
0581 รายงานการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดน สุรินทร์ ลมจะโปะ [6 ก.ย. 2553] 399 0
0580 รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ ลมจะโปะ [6 ก.ย. 2553] 472 0
0579 การใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก นายวีระศักดิ์ กาหลง [5 ก.ย. 2553] 334 0
0578 การใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การบวก นายวีระศักดิ์ กาหลง [5 ก.ย. 2553] 472 0
0577 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ นางชวนพิศ มาจรูญ [5 ก.ย. 2553] 331 0
0576 รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การเมืองการปกครอง สุดารัตน์ พนาพฤกษชาติ [4 ก.ย. 2553] 437 0
0575 การประเมินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง สุภาลักษณ์ ศิริโท [4 ก.ย. 2553] 388 0
0574 การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองบางไซ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี สุภาลักษณ์ ศิริโท [4 ก.ย. 2553] 519 0
= ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะไม่มีเพิ่มเติมอีก = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะสิ้นสุดแล้ว = ผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะมีต่อเนื่อง
[หน้าก่อน = 20] กำลังแสดงหน้าที่ 21/43 [หน้าถัดไป = 22]
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ]
[ ส่งผลงานทางวิชาการ ข้อเสนอแนะใหม่ ]ข้อความที่แสดงในพื้นที่นี้เป็นการแสดงข้อเขียนและความคิดเห็นของแต่ละบุคคล
ข่าวกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลอื่น

Warning: include(../footer.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../footer.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/kkv56/domains/kunkroo.com/public_html/kkwebboard/webboard.php on line 304