คุณครู.คอม
.

Online: 28 user(s)

ตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2541

kunkroo radio

ตรวจสอบแทรคไปรษณีย์ไทย

domain register Admin Only

ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต

ตรวจสอบไอพี(IP check for locate)

..
     


    :  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม
หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013 เข้าชมแล้ว: 22200

ภาพหัวเรื่อง หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล  ละสังขารไปนิพพานแล้ว
ภาพประกอบเรื่องพระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  แต่อาจละสังขาร ไปแล้วเป็นส่วนมาก
(แต่ในเรื่อง ยังมีชีวิตอยู่ เป็นส่วนมาก)

จังหวัดที่เป็นมงคล (อุดรธานี, สกลนคร, หนองคาย) ในที่นี้หมายถึงดินแดนที่รวมพระอริยเจ้า - ตั้งแต่โสดาบันถึงพระอรหันต์มากที่สุดในประเทศไทยเวลานี้ ...
เราชาวพุทธควรหาโอกาสเวลามากราบนมัสการเพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลสืบต่อไป ...
(ตามที่ได้ศึกษาปฏิปทาครูบาอาจารย์ในแถบนี้เชื่อแน่ว่าสามจังหวัดนี้ที่มีพระอริยเจ้าเยอะที่สุด .. ตามความคิดเห็นของข้าพเจ้า ...)
ครูบาอาจารย์ก็หลายท่านที่เข้าข่ายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแถบ 3 จังหวัดนี้
ขอยกตัวอย่างครูบาอาจารย์..ที่ทรงคุณธรรมวิเศษ...

สกลนคร ...
-หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม (วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป(วัดป่าปทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่เคน เขมาสโย (วัดป่าหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน)
-หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม (วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน)
-พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) (วัดดอยฯ) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ (วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน)
-หลวงปู่แปลง สุนทโร (วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม)
-หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน (วัดป่าโสตถิผล อ.พรรณานิคม)
-หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม (วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ (วัดผาเทพนิมิต อ.นิคมน้ำอูน)
-หลวงปู่ผาง โกสโล (วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม)
-หลวงปู่เนย สมจิตโต (วัดป่าโนนแสนคำ อ.เจริญศิลป์) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่แฟ็บ สุภัทโท (วัดป่าดงหวาย อ.บ้านม่วง) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่ก้าน จิตธัมโม (วัดถ้ำเป็ด อ.ส่องดาว)
-หลวงพ่อหลอ นาถกโร (วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว)


อุดรธานี ....


-หลวงปู่จันทร์ศรีจันททีโป (วัดโพธิสมภรณ์)
-หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมโนปัน (วัดป่าบ้านตาด)
-หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ (วัดป่านาคูณ อ.บ้านผือ) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่ลี กุสลธโร (วัดถ้ำผาแดง อ.หนองวัวซอ) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร (ถ้ำวัดสหาย อ.หนองวัวซอ) (ไม่รับกิจนิมนต์)
-หลวงปู่คูณ เมสุโธ (วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ)
-หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสโก (วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง)
- พระครูจิตภาวนาญาณ (หลวงพ่อชาลี ถิรธัมโม (วัดป่าภูก้อน อ.นายูง)
- หลวงปู่หนูหยาด วิริโย (วัดป่านาคำ อ.บ้านผือ)
- พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงปู่คำสด อรุโณ อ.บ้านผือ)
- หลวงปู่ถวิล สุจิณโณ (วัดป่านาทมฯ อ.โนนสะอาด) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
- หลวงปู่คำผิว สุวโจ (อ.หนองหาน)
- หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร (วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ)
- หลวงพ่อไม อินทสิริ (วัดป่าหนองช้างคาว อ.กู่แก้ว)
- หลวงปู่ศรี สิริธโร (อ.กู่แก้ว)
-พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต (ภูสังโฆ อ.หนองวัวซอ) (ไม่รับกิจนิมนต์)

หนองคาย .......
- หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร (วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ)
- หลวงปู่อุดม ญาณรโต (วัดป่าสถิตย์ธรรมาราม อ.พรเจริญ)
- หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม (วัดภูกระแต อ.บึงกาฬ)
- หลวงปู่สิงห์ สิริธัมโม (วัดศิริอุปถัมภ์ อ.ท่าบ่อ)
- หลวงปู่คำไพ สุสิกขิโต (วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่)
- หลวงปู่ทุย (ปรีดา) ฉันทกโร (วัดป่าดานวิวเวก อ.โซ่พิสัย) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
- หลวงปู่ทองคำ กาญจนวัณโณ (วัดถ้ำบูชา อ.เซกา)
- หลวงปู่วงค์ สุภาจาโร (วัดป่าคำพระองค์ อ.เฝ้าไร่)
-คุณแม่ชีพิมพา วงศาอุดม (วัดหินหมากเป้ง) (ชราภาพมากแล้ว)

ขอยกตัวอย่างเป็นอาทิ .........เท่านี้เพราะบางท่านจะไม่รับแขก
จะไม่คลุกคลีหมู่คณะก็มีดังนั้นเราควรระวัง...ถนอมธาตุขันธุ์หลวงปู่ครูบาอาจารย์..........


ศิษย์พระป่ากรรมฐานควรน้อมนึก..ผู้ใฝ่ในบุญกุศลที่ต้องการไปกราบนมัสการครูบาอาจารย์ควรจะรู้คือว่า
...ครูบาอาจารย์..ที่ท่านตั้งสัจจะสมาทานธุดงควัตรไม่คลุกคลีกับหมู่คณะงดรับแขกก็มี...และชอบความสงบ
เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิต..เราอย่าได้ฝืนไปก่อกวนรบกวนท่านเพราะแทนที่จะไปกราบให้ได้บุญกุศล
แต่จะเป็นการไปหาบบาปกลับมาเสียมากกว่า...บางท่านประกอบกับอายุพรรษามากแก่แล้ว...มีอาการอาพาธ
ต้องการพักสังขารของท่าน...ดังนั้นเราควรพิจารณาถนอมธาตุขันธ์องค์หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์...ให้ท่าน
ดำรงขันธ์อยู่เป็นเนื้อนาบุญของโลก...ของพุทธศาสนา..และให้เราได้กราบไหว้ไปนานๆ.....
ดังนั้นด้วยเหตุผลต่างๆ ....ที่กล่าวนั้นถ้าจะไปพบท่านเพียงขอลาภ โชค บารมี บัตรเบอร์ เครื่องรางของขลัง นั้นอย่าไปเลย..
ถ้าไม่ไปเพื่อปฏิบัติจริงๆ จังอย่าไปเลยมันเป็นบาปเพราะที่คุณไปมันไร้สาระมากๆ ....
เพราะท่านเป็นสายปฏิบัติไม่ใช่พระที่จะมาปลุกเสกเครื่องรางของขลังให้ ท่านมีแต่ท่านจะโดนตำหนิเปล่าๆ คือมีแต่เสียกับเสียเท่านั้น...
ดังนั้นควรน้อมสำเหนียกให้ดีว่าเราจะไปนี้ จุดประสงค์อะไร...
เพราะถ้าผู้ใดอยากไปหาพระเกี่ยวกับพิธีกรรม ปลุกเสก ครอบครู ลงคาถาอาคม
ขอบอกว่าพระสายป่าสายนี้ท่านไม่ชอบ..เพราะท่านมุ่งเน้นความหลุดพ้น..
ไม่ใช่ พระประเภทเจ้าพิธีกรรมตามที่ลงหนังสือเกลื่อนตลาด..เพราะนั้นไม่ใช่หนทางดับ ทุก...
ถ้าหลวงปู่มั่นอยู่ท่านจะไม่อนุโลมเด็ดขาด..ยังดีที่ครูบาอาจารย์สาย พระป่าบางท่านยังอนุโลมเรื่องพวกนี้อยู่บ้าง
เช่นทำน้ำมนต์ เป่าหัว เจิมรถ แต่บางท่านท่านไม่อนุโลม..ท่านก็จะตวาดไล่พวกท่านออกจากวัดทันที..
ดังนั้นมี แต่เสียกับเสียและหาบบาปกลับบ้านโดยไม่รู้ตัว...
__________________

จ.สกลนคร
พระเถระผู้อาวุโสพรรษามากที่สุดและเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น มีข้อวัตรปฏิบัติงดงามเป็นเนื้อนาบุญของโลก คือ
องค์หลวงปู่แตงอ่อน กัลยาณธัมโม วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส
รองลงมา หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป วัดป่าประทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย

จ.อุดรธานี (อาวุโสพรรษาเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น)
หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป
หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน

จ.หนองคาย
หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร (อาวุโสพรรษา เคยได้รับโอวาทธรรมหลวงปู่มั่น) วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ
หลวงปู่อุดม ญาณรโต (ก้อนนิ่วแปรสภาพเป็นพระธาตุ) วัดป่าสถิตฯ อ.พรเจริญ
หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม วัดภูกระแต อ.บึงกาฬไม่ใช่แต่สามจังหวัดในอิสานนี้หรอกครับต่างจังหวัดก็พอมีบ้าง เช่น
1.เลย
- หลวงปู่ท่อน ญาณธโร (วัดป่าศรีอภัยวัน อ.เมือง) (ท่านรับนิมนต์เข้ามาโปรดที่กรุงเทพฯบ่อยครั้ง)
-หลวงปู่เผย วิริโย (วัดถ้ำผาปู่ อ.เมือง) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่ขันตี ญาณวโร (วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)
-หลวงปู่คำพอง ขันติโก (วัดป่าอัมพวัน อ.เมือง)

2.นครพนม
-หลวงปู่คำพันธ์ จันทุปโม (วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม)

3.หนองบัวลำภู
-หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต (วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง) ศิษย์หลวงปู่มั่น
-หลวงปู่สาย เขมธัมโม (วัดป่าพรหมวิหาร อ.โนนสัง ) (อาพาธไม่รับกิจนิมนต์)

4.ขอนแก่น
-หลวงปู่มหาโส กัสโป (วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี) (ชราภาพมาแล้วไม่รับกิจนิมนต์)
-หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก (วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)

5.มุกดาหาร
-หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ศิษย์หลวงปู่เสาร์ ,หลวงปู่มั่น (วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี ) (ชราภาพอายุ 100 ปีไม่รับกิจนิมนต์)
-หลวงปู่อ้ม สุขกาโม (วัดภูผาผึ้ง อ.ดงหลวง) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)

6.จ.ร้อยเอ็ด
-หลวงปู่ศรี มหาวีโร ศิษย์หลวงปู่มั่น (วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ ) (ชราภาพมากแล้ว ไม่รับกิจนิมนต์)
-หลวงพ่อทองอินทร์ กตปุญโญ (วัดผาน้ำย้อย อ.หนองพอก )

7.อุบลราชธานี
-หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม (ศิษย์หลวงพ่อชา) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)

8.ชัยภูมิ
-หลวงปู่วิไล เขมิโย (วัดถ้ำพญาช้างเผือก อ.คอนสาร ) ท่านยังโปรดญาติโยมรับกิจนิมนต์ได้
-หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม (วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์) (ไม่รับกิจนิมนต์ถ้าไม่จำเป็น)


ภาคเนือ..
จ.พิจิตร
- หลวงปู่จันทา ถาวโร (วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร) ค่อนข้างมั่นใจในคุณธรรมของท่านว่าท่านบริสุทธิ์แล้ว

จ.เชียงใหม่
-หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป (วัดอรัญญวิเวก)
-หลวงปู่สังข์ สังฆกิจโจ (วัดป่าพระอาจารย์ตื้อ)
-หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร (วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง)
-หลวงปู่เจริญ ญาณวุฒโท (วัดถ้ำปากเปียง)

จ.เพชรบูรณ์
-หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม (วัดธุดงคสถาน )


หมวด: สาระจากพระพุทธศาสนา
»บุญข้าวประดับดิน เรียกอีกอย่างว่าเปรตพลี แปลว่าอุทิศให้เปรต วันแรม 14 ค่ำ เดือน 9
06-09-2021
»อำนาจบุญบวช สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิ เดินจงกรม
14-02-2021
»ชาติหน้ามีจริงไหม
26-01-2021
»บัญชีบุญ-บัญชีบาป
24-01-2021
»ถ้าไม่ใช่กรรมที่เราทำมา เราก็จะไม่ได้รับกรรมนั้น
26-01-2021
»คำยืนยันจากหลวงปู่มั่นว่า "พระแก้วมรกต เลือกประเทศไทย" ด้วยเหตุผล 3 ข้อ
24-01-2021
»มนุษย์อยากเป็นเทวดา แต่ เทวดากลับอยากเป็นมนุษย์
11-03-2018
»ทุกข์ทรมารมากกว่าจะได้เกิดเป็นคน
10-03-2018
»อันตรธาน 5
28-02-2018
»มาฆบูชา
28-02-2018
»การไปแสวงบุญที่พุทธสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ได้ไปสวรรค์
10-02-2018
»กรรม 12 ประเภท
10-02-2018
»นาค พญานาค เป็นสัตว์เดรัจฉาน
10-02-2018
»นักแสดง ตายแล้วไปเกิดในนรก หรือกำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
10-02-2018
»คำว่า อนุโมทนา กับ โมทนา ต่างกันอย่างไร
20-12-2017
»เหตุใดวัดพระแก้วจึงไม่มีพระสงฆ์อยู่
26-10-2017
»ทำไมต้องทำบุญ
05-07-2017
»เจ้าชายสิทธัตถะประสูติแล้ว ดำเนินได้ ๗ ก้าวจริงหรือ
31-05-2017
»เรื่องพระสารีบุตรตอนจะเข้าสู่พระนิพพาน
23-02-2016
»แผนที่ธรรม แสดง 31 ภพ
23-02-2016
»สี่คนหาม สามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแคร่ สองคนพาไป คืออะไร
07-12-2015
»"วันนี้วันพระ" วันพระมีความเป็นมาและสำคัญอย่างไร
18-11-2015
»ติรัจฉานวิชา (ว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่กระทำ)
07-08-2014
»มหาสุทัสสนสูตร : ข้อเตือนใจคนโลภ
29-07-2014
»อานาปานสติ
09-04-2014
»บัว 4 เหล่า
16-01-2018
»คติ และคติภพ คืออะไรและต่างกันอย่างไร
13-12-2014
»พระเกศา_พระโลหิต'_พระสังฆราชกลายเป็นพระธาตุ
13-12-2014
»สวรรค์ 6 ชั้น
19-01-2021
»พระคาถาธารณปริตร
02-10-2013
»หลวงพ่อชาตอบปัญหาธรรม
17-07-2013
»วันมาฆบูชา
11-02-2014
»พุทธชยันตี
10-01-2013
»พระธรรมเทศนาจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»ช้างปาเลไลยก์
17-01-2013
»พระกุมารกัสสปะ
05-01-2013
»นางจิญจมาณวิกา นางอมิตตา กลับชาติมาเกิด
05-01-2013
»นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
03-04-2016
»นางสิริมา หญิงโสเภณีผู้บรรลุโสดาบัน
05-01-2013
»เอาเงินใส่บาตรพระบาปไหม ที่นี่มีคำตอบ
03-04-2016
»โครงการภาพยนตร์ พุทธศาสดา ชาวพุทธควรชมอย่างยิ่ง
05-01-2013
»ไฟล์เสียงวิธีนั่งสมาธิตอนที่1-5 โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
05-01-2013
»พระสุปฏิปฏิปัณโณ หรือพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
04-01-2013
»พระไตรปิฏก ตอนที่ 1(เข้าใจง่าย)
04-01-2013
»พระบรมครู คู่มือครู
16-01-2018
»อนุบุพพิกถา
04-01-2013
»ตักบาตรเทโวโรหนะ
04-01-2013
»คุณหมอผู้สนใจธรรมะ "ธรรมะคือลมหายใจ"
04-01-2013
»พระเจ้าพิมพิสาร
04-01-2013
»พระอานนท์
04-01-2013
»พระมหาโมคคัลลานะ
04-01-2013
»เรื่องเทวดา
04-01-2013
»ถือศีล ห้า ได้กุศลมากกว่าสร้างวิหารทาน จริงหรือ
04-01-2013
»เงื่อนไขการทำบุญให้ทาน
04-01-2013
»การทำบุญด้วยศรัทธา
04-01-2013
»บุญจากการอนุโมทนา
04-01-2013
»พระฉันนนะผู้ว่ายากสอนยาก
04-01-2013
»นางมาคันทิยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า
04-01-2013
»เกิดใหม่กลัวบาป อุทาหรณ์ การทำบาป
04-01-2013
»พระภัททากัจจานาเถรี
04-01-2013
»นิทานธรรมบท เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก
04-01-2013
»เมื่อใด บาปให้ผล เมื่อนั้น คนพาล ย่อมประสบทุกข์
04-01-2013
»เมื่อพญานาคอยากเป็นมนุษย์
04-01-2013
»เหตุใดเทวดาจุติ(ตาย)แล้วจึงอยากเกิดเป็นมนุษย์
04-01-2013
»ผลของกรรม
04-01-2013
 
หน้าแรก  เกี่ยวกับเราคุณครู.คอม


คุณครู.คอม ขอแสดงเจตนาว่าทุกข้อความใน เว็บไซต์นี้ให้คัดลอกได้
ไม่จำกัด เพื่อเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเท่านั้น . .

email  [email protected]


kkwebv56   Copyright©2023 kunkroo.com
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม