สินเชื่อคนพิการ 2566

สินเชื่อคนพิการ 2566

รายได้/เดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย/ปี
ไม่คิดดอกเบี้ย
วงเงินสูงสุด
120,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
นานถึง 5 ปี

สินเชื่อคนพิการ 2566 ความเสมอภาพและแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ด้อยโอกาส 

ในสังคมไทย นอกจากผู้ที่มีรายได้น้อยแล้ว คนพิการก็ถือเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสในการหาเงินลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่สังคม สินเชื่อคนพิการ 2566 จึงเป็นช่องทางในการขอสินเชื่อซึ่งจะมีหน่วยงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนคนพิการ โดยสำหรับปี 2023 หรือ 2566 นี้ ก็อาจจะมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทราบว่าสินเชื่อคนพิการ 2566 ไม่ใช่เพียงคนพิการเท่านั้นที่จะสามารถกู้เงินคนพิการได้ แต่ยังรวมไปถึงผู้ดูแลคนพิการซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองให้ทั้งคู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากเงินกู้คนพิการที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ และมีรายได้ใช้จ่ายในแต่ละวัน โดยสินเชื่อคนพิการ 2566นั้น ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ และต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ อะไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณา มาหาคำตอบที่ควรศึกษากันได้เลย

 

สินเชื่อคนพิการ 2566 กองทุนเงินกู้สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลที่สามารถเข้าถึงได้ 

การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนั้น ความเท่าเทียมในการได้รับโอกาสมีส่วนสำคัญ คนพิการซึ่งยังมีศักยภาพมากพอในการประกอบอาชีพ โดยการกู้เงินลงทุนถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างโอกาสให้คนเหล่านี้รวมไปถึงผู้ดูแลคนพิการมีรายได้เลี้ยงชีพ  โดยสินเชื่อคนพิการ 2566 มีเงินทุนจาก 2 แหล่ง ไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกองทุนคนพิการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งขอสินเชื่อสำหรับในไปตั้งต้นทำมาหากิน โดยมีวงเงินสูงสุดรายละ 60,000 บาท โดยจะต้องมีหลักประกันเป็นหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการที่เป็นนิติบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ โดยสามารถขอสินเชื่อคนพิการ 2566ได้ โดยมีระยะเวลาการชำระคืนที่ 5 ปี และฟรีดอกเบี้ย

สินเชื่อคนพิการ 2566 เช็คคุณสมบัติและสิ่งทีต้องเตรียม เพื่อการอนุมัติที่รวดเร็ว 

การกู้เงินคนพิการนั้นสามารถขอสินเชื่อได้ทั้งแบบรายบุคคล หรือแบบกลุ่มบุคคลก็ได้เช่นเดียวกัน โดยหากเป็นรายกลุ่มจะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์สินเชื่อคนพิการ 2566นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรคนพิการ มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุน มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติเสียหายเกี่ยวกับการยืมเงินคนพิการหรือด้านการเงินอื่น ๆ  ส่วนผู้ดูแลคนพิการนั้น จะต้องไม่เป็นผู้ล้มละลาย มีคนพิการอยู่ในความดูแล ได้รับหนังสือรับรองจากผู้แทนองค์กรด้านผู้พิการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับกู้สินเชื่อคนพิการ 2566นั้น ประกอบด้วย รูปถ่ายเต็มตัวผู้พิการ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรผู้พิการ สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ตามแต่หน่วยงานจะร้องขอ 

สินเชื่อคนพิการ 2566 ช่องทางการขอสินเชื่อ และติดต่อสอบถามข้อมูล 

สำหรับท่านใดที่สนใจต้องการขอสินเชื่อคนพิการ 2566สามารถไปติดต่อขอคำแนะนำคำปรึกษากับ หากเป็นที่กรุงเทพฯ สามารไปติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตึกนิวยอร์ค ชั้น 2 บริเวณสถานีรถไฟสามเสน หรือที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิการชุมชน ทั้ง 50 เขต ส่วนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถไปติดต่อกู้ยืมเงินคนพิการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่แต่ละท่านมีภูมิลำเนาอยู่ หรือประกอบอาชีพอยู่ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินเชื่อคนพิการ 2566ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประเภทสินเชื่อทางการเงินอื่นๆ

รายได้/เดือน
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย/ปี
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
ไม่กำหนด
รายได้/เดือน
5,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย/ปี
สูงสุด 25% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาผ่อน
นานถึง 12 เดือน